Høyres tidsmaskin

Lokalhistorie og slektsgransking er populære sysler for mange rundt om i landet. Selv liker jeg godt NRKs søndagsprogram «Hvem tror du at du er?», som gir fascinerende innblikk i tidligere generasjoners kamp for tilværelsen. Selv om fotominner og serier basert på historien kan frambringe nostalgi og tanker om at «alt var bedre i gamle dager», så er det nok de færreste av oss som ønsker seg tilbake. Historien om det moderne Norge er historien om hvordan enkeltmenneskene for hvert tiår har fått nye friheter gjennom reformer som har sikret lønn for det daglige strevet, ferie og regulert arbeidstid, utdanning og helsetjenester til alle, likestilling og likekjønnede ekteskap.

Vi som lever i dag er vant med at Norge topper statistikker i gjøre det bra, som det å være verdens beste land å bo i.  Det betyr ikke at resultatene er kommet av seg selv. Bak mange av de politiske veivalgene som har ført oss dit vi er i dag, har det vært beinhard politisk drakamp i forkant, der Høyre og Arbeiderpartiet har vært motstandere. Jeg skal ikke bruke krefter på å gjenfortelle historien, og minne om hva Arbeiderpartiet har vært for og Høyre i mot. Nå handler det nemlig om hvordan vi forvalter det gode utgangspunktet Norge har, og hvordan vi skaper framtida. Og jeg er bekymret over at Høyre og deres regjeringspartner Frp vil ta oss med på en reise tilbake i tid, i stedet for å ruste oss for framtida. La meg gi noen eksempler:

 1. Tilbake til 1890 med skattepolitikken

  Regjeringens viktigste satsning gjennom fire år har vært 25 milliarder kroner i skattekutt. Disse fordeler seg slik at landets aller rikeste har fått 160 (!) ganger mer i skattekutt enn de 94 prosentene av oss med lavest formue. Er denne skattepolitikken moderne og fremtidsrettet? På ingen måte. I 1981 ble høyresidens økonomiske forbilde, Ronald Reagan president i USA og han iverksatte en skattepolitikk best kjent som «trickle-down economics» eller «voodoo economics».  Denne politikken har imidlertid røtter så langt tilbake som USA på 1890-tallet, da under navnet «horse-and-sparrow theory». Teorien gikk ut på at dersom du ga hesten nok havre ville noe passere og bli mat for spurvene. Oversatt: Dersom du gir store skattekutt til de rikeste, vil de skape flere jobber og dermed vil skattekuttene komme også fattige til gode. Teorien har imidlertid vist seg å fungere svært dårlig i praksis. På 1890-tallet ledet den nesten til resesjon i USA. I Norge har Høyres skattekutt først og fremst ført til at budsjettunderskuddene har vokst til rekordnivåer og at inntektsforskjellene mellom folk nå øker i voldsomt tempo. Men skattekuttene bidrar ikke til jobbvekst. Etter fire år kan Finansdepartementet fortsatt ikke tallfeste en slik effekt. Regjeringens egne ekspertutvalg klarer det ikke. SSB finner at skattekutt er en svært lite effektiv måte å skape nye jobber på. Men høyresiden varsler fire nye år med samme gamle, utdaterte skattepolitikk dersom de får fornyet tillit.

   

 2. Omkamp på arbeidstakernes krav fra 1892

  «8 timers arbeid, 8 timers frihet, 8 timers hvile» var mottoet på det første norske 1.maimerket fra 1892.

I 2017 mener Høyre fortsatt at det er for mye forlangt. For to år siden sørget Høyre og Frp med støtte fra Krf og Venstre å endre arbeidsmiljøloven slik at det ble åpnet for større bruk av midlertidige ansettelser, og det ble enklere å pålegge folk å jobbe mer og mer ubekvemt. Det var et stort tilbakeskritt. Nå ser vi at antall midlertidig ansatte øker, samtidig som Norge opplever rekordhøy ledighet. Det er ingen god kombinasjon. Hvem kan ta opp huslån og planlegge for framtida som midlertidig ansatt? Og hvis du kun er midlertidig ansatt, tør du da å si nei til overtid og søndagsjobbing, selv om det går utover barna der hjemme? I Høyres nye programforslag er de som vanlig svært utydelige på arbeidsfeltet. De sier de vil «ha en moderne arbeidsmiljølovgivning som sikrer trygghet for den enkelte og nødvendig fleksibilitet i organiseringen av det daglige arbeid.»

Vi vet fra forrige valgkamp hva «fleksibilitet» betyr: nye angrep på arbeidsfolks rettigheter. De lovet i 2013 å verne om at faste ansettelser skulle være hovedregelen. Men da de kom i regjering så fikk de vedtatt generell adgang til midlertidige ansettelser, stikk i strid med løftene.

 

 1. Vakling om kvinners rett til å bestemme over egen kropp

  En av 70-tallets store kampsaker var retten til selvbestemt abort. Trodde du at kampen var over? Det er den ikke. Hadde det vært opp til Høyre, hadde det vært vanskeligere for kvinner å bli henvist til abort i 2017 enn i 2013. Høyre og Frp i regjering foreslo at fastleger skulle kunne reservere seg mot å henvise kvinner til abort. De snudde etter å ha blitt satt ettertrykkelig på plass av befolkningen, som brukte 8. mars 2014 til å demonstrere mot forslaget. For et år siden var det på an igjen. Da måtte statsminister Erna Solberg ha ett døgn på å ta stilling til et forslag om obligatorisk «betenkningstid» hvis man vil ta abort.

   

 2. «Back to the eighties» for fedrene

  Før 1993 tok svært få norske fedre ut permisjon med barna sine. Da fedrekvoten ble innført under Gro Harlem Brundtland, førte det til at flertallet av pappaene tok ut permisjon. Hver gang en Arbeiderparti-ledet regjering har økt fedrekvoten, har den reelle tiden fedrene er hjemme med barnet sitt, også økt. Da Solberg-regjeringen overtok, krympet fedrekvoten for første gang. Likestillingen var kommet så langt at fedrene uansett ville velge lang permisjon, hevdet høyresiden hardnakket før de reverserte fire av fedrenes 14 forbeholdte uker. Resultatet ble som Arbeiderpartiet og andre hadde advart om: Fedres andel av permisjonen har gått tilbake på hver eneste måling. Andelen fedre som tar fjorten uker eller mer, har falt som en stein. Dette er et tilbakesteg for barn, som mister tid med faren sin, for mødre, som får lengre avbrekk fra arbeidslivet, og for fedre, som er stadig lengre unna å bli likestilt som omsorgspersoner.

   

 3. Kjøkkenbenk framfor barnehageplass

  Under Stoltenberg-regjeringen gikk antall kontantstøttefamilier kraftig ned ? fra over 70.000 i 2005 til 16.000 rett før regjeringsskiftet i 2013. Dette skjedde i takt med utbygging av barnehageplasser. Men fra Solberg-regjeringen overtok, har antallet mottakere stått stille. Og NAV viste i en rapport i fjor at Solberg-regjeringens økning av kontantstøtten har medført at flere velger kontantstøtte i stedet for å jobbe. Mødre med barn i kontantstøttealder jobber fem til seks prosentpoeng mindre enn de ville ha gjort uten satsøkningen, konkluderer rapporten. Oomtrent 40 prosent av kontantstøttemottakerne har innvandrerbakgrunn, og kontantstøtten er dermed et effektivt virkemiddel for å holde innvandrerkvinner unna arbeidslivet og barna deres utenfor barnehage og SFO. Ps! Barnehagekøen har for øvrig vokst fra år til år med Høyre/Frp-regjeringen.

   

 4. Angrep på fiskerinæringas grunnlover

  Før andre verdenskrig hadde norske fiskere to sentrale krav: å få organisert salget av fisk fra fiskerne til fiskekjøperne slik at de ikke skulle stå med lua i handa, og sikre at eierskapet til fiskeflåten ble forbeholdt aktive fiskere. Dette endte opp med at Stortinget vedtok det som i dag kalles fiskerinæringas grunnlover: råfiskloven og etter hvert deltakerloven. Lovene har blitt endret en rekke ganger etter hvert som næringa har utviklet seg, men prinsippene har stått fast. Det er ikke minst viktig for å sikre nasjonal kontroll over våre rike og fornybare fiskeressurser. Også her har Høyre hatt som mål om å svekke disse to sentrale lovene for å sikre lys i husene langs kysten, men stortingsflertallet har heldigvis satt foten ned for det.

   

 5. Tannhelsa tilbake til 1984

  1984 var året da svenske Herreys vant Eurovision Song Contest med «Diggi-loo diggi-ley». Det var også det året ansvaret for tannhelsetjenestene ble overført fra landets kommuner til fylkeskommunene. Bakgrunnen for dette var at man hadde mange små sårbare enmannsklinikker, store forskjeller fra kommune til kommune, vansker med å rekruttere tannleger og små eller ingen fagmiljøer. Reformen ble evaluert i 2005, og konklusjonen var at omorganiseringen hadde vært vellykket med bedre og mer tilgjengelige tannhelsetjenester. I 2017 har vi store robuste fagmiljøer innen tannhelse, der man bruker penger og fagpersonell på tvers av kommunegrensene og der fylkeskommunene samarbeider om forskning og etter- og videreutdanning. Men Høyre vil tilbake til 1984. I forbindelse med den såkalte regionreformen vil partiet nemlig flytte tannhelsetjenestene fra dagens 19 fylkeskommuner til 358 kommuner. Hvorfor ønsker regjeringen å reversere noe som faktisk fungerer bra?

Høyre er et konservativt parti. Det er en ærlig sak. Men det er neppe Høyres lengsel etter forgangne tider som tar det norske samfunnet videre.

19 kommentarer

Idefix

10.03.2017 kl.10:55

Helga, la oss snakke litt om skattepolitikken... Det er helt riktig at det er vanskelig å tallfeste en direkte sammenheng mellom skatteletter og økt sysselsetting. Det er derimot ikke riktig, som du påstår over her, at "skattekutt" er en svært lite effektiv måte å skape nye jobber på. Det pekes på at kutt i formueskatten har liten effekt i så måte. Dette er en helt annen diskusjon, og det er du nok helt klar over selv også.

Det fremstår kanskje som vanskelig å finne praktisk støtte i økonomiske teorier som hevder at skattekutt fører til økt sysselsetting, men jeg våger å påstå at du ikke vil finne én økonom som hevder at ØKTE skatter vil føre til økt sysselsetting.

Jeg foreslår derfor at dere i stede for å koke suppe på den gamle spikeren om at de rike får så mye skattelette heller forsøker å formidle hva dere tenker å bruke de 15 mrd i økte skatter og avgifter på. Hvis dere samtidig klarer å overbevise om at det er god fordelingspolitikk å ta inn 5 mrd i økte avgifter (som primært rammer de med dårlig råd) så har dere virkelig klart et kunststykke.

Rune

10.03.2017 kl.11:05

Bare ap som tror at økte skatter og avgifter gir flere arbeidsplasser. Det er en mulighet dersom man ønsker flere offentlig ansatte, men det ønsker ikke den jevne nordmann.

Og er det de fattige eller rike som skaper arbeidsplasser? Det er ikke de fattige...

Merkelig at politikere ikke ser forskjell på private penger og verdier som varelager, produksjonsutstyr og bygg. Dette er verdier som en eier har andeler i, og skatter av - men som ikke kan omgjøres til private kontanter, selv om dere i ap liker å tro det.

Det er også et paradoks at dere snakker om skatter når deres egen leder, Stoltenberg fikk en båt gratis av lo - skattefritt. På tide å feie for sin egen dør?

Tips : det går an å se hvordan man forvalter pengene før man øker skattene. På den måten kan man redusere kostnadene

Ingar Uldal

10.03.2017 kl.11:31

Merkelig at formueskatten rammer alle rike likt jfr kommentarene? Hva med de rike som eier f.eks 12 % av Orkla? Betaler de formueskatt av verdier Orkla som konsern har?

Neppe... og da blir verdiene av aksjene som svinger i verdi det de må svare for? Sammenblandingen av "rikfolk" og eneiere av mindre virksomheter er jo total

Kritisk

10.03.2017 kl.11:48

AP er dyktig på propaganda og billig retorikk. Det er fordi de har rekruttert rikelig med folk fra PR-bransjen - og sparket ut arbeidere med erfaring fra yrkesliv og industri. Få har vel solgt mer av "arvesølvet" enn AP - og få har sørget for at industriarbeidsplasser flyttes ut av landet på grunn av rå skattepolitikk og høye avgifter.

Tror Helga Pedersen må slutte med slagord som "kjøkkenbenken" og "tilbake til 80-tallet". Slik skremselspropaganda i en tid som endrer seg så hurtig som i dag vil ikke virke - og AP har ikke monopol på å hindre folk å svare tilbake slik de hadde "tilbake til 80-tallet".

Vi trenger ikke et offentlig AP som skal styre våre tanker og meninger. Vi lar oss ikke skremme slik folk gjorde da AP hadde makt over media og TV.

10.03.2017 kl.12:04

Hva er poenget med å kommentere hateren Helga? Hun er en Trump kopi og lever av å servere velgerkveget sitt løyner og halvsannheter. Dette er vi vant med fra AuF og AP.

Steinar

10.03.2017 kl.12:12

Hvorfor er det ingen politikere som vil si hva den pågående befolkningsutskiftningen vil gjøre med nasjonen?

Hvorfor skal SSB slippe unna med en statestikk som skjuler det som skjer?

Tror AP at mer avgifter og skatter vil redde velferdsstateten fra folkevandringen fra Afrika og Midt-Østen?

Blomster-Ole

10.03.2017 kl.12:24

Men Helga, da, alt VAR jo bedre før, spesielt under krigen. For si meg, hvor stort var klimaavtrykket folk la igjen den gangen i forhold til i dag? Jo, det var ikke rare greiene. Så her må også dere i AP komme til fornuften og bli med inn i tidsmaskinen, MDGs tidsmaskin for å være helt korrekt, og dra tilbake til de glade 40-åras forbruksmønster. Og ta det helt med ro, Helga, for det fremste virkemidlet for å komme dit er MDGs skatte- og avgiftsnivå, og det kan selv ikke du synes er for lavt. Bare innrøm det, dere lengter etter forgangne tider dere også.

Nei takk

10.03.2017 kl.12:35

Sorry, dette hjelper lite. Hva synes du om den formidable eiendomsskatten i Bodø? Eller den mulighet at store deler av kommune-Norge med tiden innfører like digre skatter på bolig?

Helt i venstresidens ånd, det der. Drit i at folk må selge hjemmet sitt, for skatten går jo til økt velferd...( for hvem?). Det er jo bare å strupe overføringer til kommunene, så tvinges de til å skatteflå på andre måter. Det skjedde her jeg bor også..og da styrte de rødgrønne i regjering. Det var noe med penger som ikke kom likevel... og noen sjokkerte lokalpolitikere den gang, husker jeg

Btw ..jeg hadde råd til å gå til tannlegen i gamle dager.

En annen sak: Når "AP minsker forskjellene", betyr det bare at de aller rikeste har fått litt mer i skatt som de knapt merker....de fattige er like forbanna fattige som før. Da spiller det ingen trille om rikingen får mer skatt da, vet du. Motviljen mot fordeling er stor...hos alle politikere. Da trekker de frem arbeidskortet og later som det er jobber til alle. Skatten er forøvrig for høy på lave inntekter. Og AP tåler ikke ordet " skattelette".

Torkel

10.03.2017 kl.12:49

Fy faen hvor dum du er hegla

DoktorS

10.03.2017 kl.13:07

"Tennene skal bli en del av kroppen", var Aps løfter fra Pedersens munn for flere år tilbake. Etter åtte år med Ap-SV så vi ikke noe av dette.... Og nå har Ap snudd og funnet det for dyrt. Kvinner bestemme over egen kropp - det er vel og bra, men hvorfor skal de ikke få selge seksuelle tjenester uten å bli forfulgt av politiet, da?

Espen André

10.03.2017 kl.13:13

Ah sverte helga igang med å sverte regjeringen igjen som du så stolt sto opp for?

KjetilT

10.03.2017 kl.13:40

Hrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrmmmmmmmmmmmmmmmmmm, inkje gløym at viss dokke vil samarbeida med KrF sånn så Støre har sagt at han ynskje, så vil eg berre gjere oppmerksam på at då vert dokke nøydde te å gje opp punkt 1 og 3. Hugs at KrF inkje vil gje ein snertings tvett på desse punkta, dei va utan ettergjevnad mot regjeringa, og vil vær lika kompromisslause mot Arbeiarpartiet i regjering ôg. Så dokke ôg vil sjå dokke nøydde te å stramma inn på abortlovgjevinga, og halda på kontantstønaden ôg, KrF set nemleg rolla te den offentlege moral aller høgst, det e sikkert ôg, det.

Oppgitt

10.03.2017 kl.13:55

Beklager Helga - APs gamle skremsel og sverting duger ikke år 2017. Alle kan sjekke dine påstander og fakta med noen tastetrykk - og arrestere deg for villedende kampanjer.

Disse billige slagordene fungerte kanskje på 80-tallet da de fikk stå uimotsagt - men i dag virker de latterlige - "tilbake til kjøkkenbenken", "angrep på grunnloven", bla bla bla bla.

Det virker like dumt som de som hevder at AP vil innføre republikk, fjerne korset i det norske flagget og åpne døra på vid gap for muslimsk innvandring. Liker du slike dumme påstander kjære Helga?

Forøvrig er det fint at du tillater tilsvar men vær litt mer saklig neste gang.

Frode

10.03.2017 kl.14:25

Høyre startet sin regjeringsperiode med å dele ut penger til de som trengte de minst, ved å ta fra de svakeste i samfunnet og etterpå så skrøt de av dette og synes at det var veldig god fordelingspolitikk. Høyre vil gjerne fortsette med dette. Jeg synes rett og slett ikke at Erna er stort bedre en Donald Trumph. Og Frp er ikke for folk flest uansett hvor mye Siv Jensen vrøler, hun har dessverre en holdning at folk fleste er dum. Kåre Willoc var den eneste som var dugende hos Høyre. Nå vet jeg ikke hvem jeg skal stemme på lenger. Det burde vært minstekrav med 20 år i arbeidslivet før de fikk lov til å sette foten inn-for døren på stortinget.

Håkon

10.03.2017 kl.16:37

Frode :

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/skatt/slik-vil-ap-jonas-avgiftssmell-ramme-deg/a/23907793/

Stig

10.03.2017 kl.18:24

Tror AP skal feie for egen dør i den grad de har noen politikk. Tåkefyrsten er ikke god å bli klok på, annet enn at han reiste til Sarons dal med Hareide og siden ble det tungetale.

Men vi vet at Anette Tretteberstuen skal ha radikal kjønnskvotering, innføre viktige ting som"hen" hva det nå måtte være. Hadia vil sparke Kong Harald og innføre republikk. Og Jonas har faktisk lovet 15 milliarder i økte skatter - som vi kan gange med 2 eller tre dersom AP kommer til makta.

I Oslo har det udugelige rødgrønne byrådet økt eiendomskatten med 50 % i år og flår penger av folks hus og hjem. De skal tømme byen for biler og bygge 50 nye bomstasjoner når vi skal besøke bestemor på Grorud fra Skøyen. Og søpla - ja den flyter siden MDG ikke klarer å få orden på en kontrakt.

Feie for egen dør før malingspannet med svart åpnes. Men AP kontrollerer journalistene i NRK - det har de klart.

10.03.2017 kl.19:38

Vakling om kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Mener du sånn dere i AP gjør med innføring av sexkjøpsloven. Bare slutt å drit deg ut Helga. Vi alle vet at ønsket om lege-reservering mot abort var ønsket av KRF og ikke regjeringen.

Laila Monica Nikolaisen Ribsskog

11.03.2017 kl.14:15

Bør jeg søke uføretrygd? Og vil da advokaten fra Codex stille opp? Eller mine kolleger og ledere i NAV?

Arne Eide

13.03.2017 kl.15:00

Flott innlegg Helga 😊 Du kunne kanskje tatt med noen ord om sjømenn? Norge var en stor sjømannsnasjon frem til 1980 men siden den gang har det gått nedenom og hjem med sjømansyrkene. Mange hadde sitt virke på sjøen og norge var en stor sjøverksnasjon. La Norge igjen gjøre sjømannsyrket attraktivt. Mange norske sjømenn har gjort norge kjent på verdenskartet opp igjennom årene. For ikke å snakke om dem som satte sitt liv på spill under andre verdenskrig. I dag er det mange sjømenn som er frustrerte og redde fordi det er stor usikkerhet rundt deres yrke. Mange utenlandske sjømenn har tatt deres jobber. Vet at Jonas Garh Støre ønsker å gjøre noe for norske sjømenn og kvinner. Fint om også du tar et slag og fremhever din mening om yrkeslivet på sjøen.

Skriv en ny kommentar

hits