Å bygge samfunn på gull og gråsteinNorge har rekordhøy ledighet. Derfor trenger en mer aktiv næringspolitikk for at alle skal ha en jobb å gå til. Selv om vi i Norge kommer til å ha stor aktivitet innen olje og gass i mange år framover, så må vi utvikle det mangfoldet av næringer vi er avhengige av å ha når olje- og gassressursene sysselsetter færre og når petroleumsressursene en dag tar slutt. Men kompetansen som vi har bygd opp etter en generasjon med olje og gass trenger ikke å ta slutt. AP ønsker å satse spesielt på næringer der vekst- og verdiskapingspotensialet er stort, der vi har naturgitte fortrinn, og der det er muligheter for å utvikle teknologi og kompetanse på tvers av næringer. Jeg mener mineralnæringen er en slik næring!

Tilgang til mineraler og metaller er dessuten en forutsetning for det grønne skiftet og for at vi skal skape de nye arbeidsplassene og et moderne velferdssamfunn, samtidig som vi reduserer klimautslippene. Vindmøller, solceller, elbiler, batterier og mye av den nye klimateknologien krever tilgang til mineraler og metaller.

Hvordan skal vi gjøre dette? Arbeiderpartiet har nettopp fremmet et forslag om dette i Stortinget, der vi legger vekt på:

  • Man må lete for å finne! Derfor vil vi gjenoppta kartleggingen av mineralressursene med mål om at 75 % av landet skal kartlegges.
  • Styrke forvaltningen. For bedriftene er det nødvendig med mer forutsigbarhet og kortere saksbehandlingstid. De større prosjektene må nødvendigvis gjennom omfattende prosesser, men desto viktigere at forvaltningen er bemannet for å kunne håndtere dette. Det er også viktig å bygge opp kompetansen lokalt. Kommunene må gjennom sin arealplanlegging skaffe seg kunnskap om og kartlegge mineralressursene, og være forberedt på å håndtere komplekse søknader når de kommer. Alle kommunene sitter ikke med denne kompetansen. Derfor mener vi at fylkene bør ha egne geologer, som kan bistå kommunene i dette arbeidet. For oss er det veldig viktig at forvaltningen er rustet for å kunne håndtere framtidas miljøkrav, samiske rettigheter og veiledning av kommunene. Mineralnæringas omdømme er næringas eget ansvar. Samtidig må en nasjonal satsing på mineralnæringa ha oppslutning blant folk flest. Miljøhensyn og respekt for urfolksrettigheter er en forutsetning for å få til det.
  • Næringas miljøavtrykk må reduseres, og det må forskes mer ? særlig knyttet til reduksjon av avfall. Vi ønsker en egen FoU-strategi i samarbeid mellom myndigheter, næring og forskning. Vi mener dessuten det er nødvendig med internasjonal innsats for å gjøre næringa mer miljøvennlig. Vi vil at Norge skal gå i bresjen for strengere internasjonale krav.
  • Mineraler må omsettes til arbeidsplasser! Vi vil utarbeide en strategi for økt utnyttelse og bearbeiding av mineraler i Norge, og vi vil ha tiltak for å sikre næringa kompetent arbeidskraft

Mineralnæringa er ønsket, men også kontroversiell i en del lokalsamfunn der det er aktuelt å starte med gruvevirksomhet. Høye miljøstandarder og hensyn til reindrifta står derfor sentralt for å få tilslutning fra samfunnet for øvrig. Det er dessuten helt avgjørende at berørte lokalsamfunn sitter igjen med arbeidsplasser, verdiskaping og kompetanse.

Svært få lokalpolitikere vil si ja til naturinngrep og utnyttelse av lokale ressurser uten at de får noe igjen for det i form av vekst og utvikling. Derfor er det helt nødvendig for å få lokalsamfunnets aksept for nye prosjekter at næringen er framoverlent og har gode og ærlige svar til lokalsamfunnet om hva deres virksomhet vil bidra med av arbeidsplasser, kompetanseoppbygging og ringvirkninger lokalt. Og ikke minst: hva vil lokalsamfunnet sitte igjen med når ressursene er brukt opp?

For meg er det viktig at vi skal ha reindrifta med oss inn i framtida parallelt med at vi tar nye naturressurser i bruk. Og når vi tar nye ressurser i bruk, så må det bidra til vekst, utvikling og bosetting i de berørte lokalsamfunnene ? ikke Moelven-brakker med pendlere som var der fra mandag til fredag.

Hvis vi får flertall for forslaget vårt som ligger til behandling i Stortinget, så vil det være et godt bidrag til å skape arbeidsplasser og livskraftige lokalsamfunn. Hele forslaget kan du lese her.

 

20 kommentarer

Realist

31.03.2017 kl.14:08

Ja, knus hele fjellheimen og litt til, plukk ut mineralene og dump avfallet i fjordene. Vi har jo nok av fjorder å ta av.

For å være litt seriøs: Jeg stoler ikke på at lokalsamfunna vinner så mye på dette. Det er nok helst statskassa....

Røy

31.03.2017 kl.14:15

Fleire lêrarar. Fleire i offentleg sektor. Meir te forvaltning og administrasjon. Styrka byråkratiet. Det e mykje dokke kan gjer. Men å bygga gruvor øvealt, kossen ska dokke få SV og MDG med på det? Går'kje det, vettu.

Ståle

31.03.2017 kl.14:52

Hehe...Jadda.

Tipper all konsentrasjonene til Ap havner på pkt "styrk forvaltningen".

Uten de andre punktene blir det slevsat ikke mye næringsliv igjen til "å få forutsigbare rammevilkår", men det spiller ingen rolle. De finer sikkert på noe annet som forvaltningen kan drive med.

Hovedpoenget for Ap vil uansett gli stort sett umerkelig over til først og fremst få ansatt flere i offentlig sektor.

Antisosialist

31.03.2017 kl.15:25

AP er selveste FIENDEN av god næringspolitikk. De vil fortsette slik de gjorde sist de hadde makten, å skattelegge industrien til de velger å flytte til andre land for å drive mer økonomisk.

De vet ikke hva som er alternativet, for de dikter opp en ny næring, gruvedrift med mineraler, som enda ikke er funnet, eller som vi ikke engang vet om vi har. Gruvene skal selvfløgelig - i sosialistisk stil - drive av STATEN.

AP har altså ikke gitt opp håpet om å gjøre landet til en kommuniststat.

Gud forby å slippe disse IDIOTENE til makten igjen.

Blomster-Ole

31.03.2017 kl.15:38

Dette er sikkert noe som AP kan og bør kunne administrere i kommende regjering, så får SP ta seg av landbrukspolitikken, rovdyrpolitikken og handelspolitikken. Men hvis det er slik at hvert av regjeringspartiene skal ta ansvaret for det de kan best så er det ikke tvil om at MDG må få administrere hele samferdselspolitikken. Det er jo bare å se på hvilken fantastisk jobb de gjør på dette området i Oslos byregjering for å skjønne hvilken genistrek dette vil være av Støre. Så kan bare AP få anlegge gruver og deponier over hele landet, mot at MDG får opprette sykkelveier, løpestrenger og tungtransport med hest og kjerre mellom gruvene og depotene.

Kay

31.03.2017 kl.16:25

Strutsen stikker hodet i sanden for å gjemme seg. Helga stikker hodet ned i steinura, i håp om at ingen skal se AP sin fortid.

AP mangler all troverdighet når det gjelder verdiskapning. Noen eksempler:

a) Trygve Bratteli sa på 60 tallet at Norge skulle bygges med nye veier og ny infratruktur. Siden den gang har AP bidratt til at Norge er Europas desiderte vei-jumbo.

b) AP har med formueskatten, innføring av mva på tjenester og et svært fiendtlig forhold til fri (les: privat) kapital motarbeidet all nyskapning i Norge.

c) De som lykkes i Norge, jages effektivt ut. For eksempel har AP politikk og ledere som Martin Kolberg, som skal "ta de rike" og jager ut alle som ikke gjør knefall for AP sin politikk (eksempel: John Fredriksen)

AP er et glidemiddel mot det økonomiske uføret Norge er på vei inn i.

Øyvind

31.03.2017 kl.16:42

Å ta ut mineraler og smelte metall er så ressurskrevende at jeg blir matt når noen sier det er miljøvennlig og pris på råvarer er liten.

Gaunil

31.03.2017 kl.16:46

AP bør snarest orientere seg om hvorfor bedrifter har blitt flagget ut. Når de er ferdig med det så kan de jo se på hvorfor rederiene flagger ut sine skip. Hvorfor skipene gjør sine innkjøp utenfor Norge. De kan også se på hvorfor norske eiere ikke får samme betingelser som utenlandske. Når de har sett på disse tingene og eventuelt rettet opp feil og urimeligheter så kan de invitere både norske og utenlandske eiere til å investere i nye bedrifter. Det faller sikkert ikke i god jord hos investorene å flagge med økte skatter og avgifter ( 15 milliarder) og økt byråkrati.

Kjetil med kaffe

31.03.2017 kl.16:49

Dette var smart, sannheten er at stein er jo ressurs som blir til penger!

Ragnar

31.03.2017 kl.17:12

Mineralnæring ? Arbeidledighet ? Det finnes ikke en ledig kvalifisert maskinkjører elle skytebas i Norge i dag.

I Sunnfjord skal en rutilforkomst utnyttes og avfallet deponeres i Førdefjorden.Det vil skaffe arbeid til 250 polakker eller litauere. Du kommer aldri til å finne en nordmann der.Fint for polakkene, de kan reise hjem når naturen er ødelagdt og tar pengene med seg

31.03.2017 kl.17:21

Helgas budskap om forvaltning av mineralressurser til næringsformål er oppløftende for folk som har bosatt seg og de som ønsker å bo iutkant-Norge. Forvaltning av bare de såkalte fornybare naturressursene til næringsformål er ikke et tilstrekkelig grunnlag for økonomisk bærekraftige lokalsamfunn. Derfor må den økonomiske bærekraften styrkes kraftig i mange kommuner og bygdesamfunn i utkant-Norge. Men så er det slik at små bygdesamfunn i utkant-Norge har få alternativer å velge mellom for en positiv utvikling. Mineraler er en ressurs som gir utkanter jobber og velstand for velferd. I Kautokeino har vi hatt gruvedrift i to perioder, og i begge periodene gjorde vi et hopp i velstandsutviklingen. I dag er vi uten gruvedrift, og barn opplever å måtte leve i fattigdom. Det er sørgelig og uansvarlige av de som har tatt på seg lederroller i vår kommune. Befolkningen fortjener bedre vilkår for velstand og velferd.

Raggis

31.03.2017 kl.17:50

Kommer dere til makten i høst så blir det vel mest gråstein vi vanlige arbeidere får å spise.

Gunnar

31.03.2017 kl.18:23

AP mener det er regjeringens feil at oljeprisen har stupt og at titusener har mistet jobben i oljenæringen.

Det er hinsides naivt å høre på tullballet fra AP-politikere som Støre, Giske og Helga Pedersen.

Ingen av dem har kompetanse nok til å styre landet, det beviser de gang på gang ved å feilinformere folket.

Per Sandberg

31.03.2017 kl.18:33

AP har fremmet forslag, men er 4 år for sent ute😀 Dette er virkelig å slå inn dører. Regjeringen har iverksatt.

Kritisk

31.03.2017 kl.19:02

Vel - AP regjerte i 8 lange år med krangel, handlingslammelse, forfall i infrastruktur og skifte av udugelige ministre. Lønnskostnadene fløy i været og industriarbeidsplassene ble flyttet ut av landet eller lagt ned. Selv bankvesenet lot AP over til utenlandske banker.

Og nå skal AP innbille oss at de skal lage gull av gråstein? De trenger nok massiv støtte fra sine venner i NRK og ellers i media for å få folk på kroken.

Har AP noen politikk? Det er knapt en arbeider med skitt under neglene tilbake i partiet.

Robot revolusjonen

31.03.2017 kl.19:39

Jeg aner ikke hva dere politikere røyker. Vennligst bli mer realistisk. I USA har de noe som heter robot cafe. Ingen mennesker som jobber her, men kun roboter. Er så lei av at vi hele tiden må vente på at USA gjør ditten før vi gjør datten. For en gangs skyld burde vi være foran USA og ikke bak. Vennligst se på video.

https://www.youtube.com/watch?v=2PRsAGIAnPg

Robot Revolusjonen

31.03.2017 kl.19:46

For å være helt ærlig. Jeg tror man må bytte ut alle disse gamle politikerne på Stortinget med ungdomspartier. Dere er utdaterte alle mann. Roboter er her, men dere nekter å bruke roboter. Hvorfor er dere så redd for roboter? I framtiden vil 90% av selskaper og bedrifter globalt bruke roboter.

https://www.youtube.com/watch?v=mKCVol2iWcc

Robot Revolusjonen

31.03.2017 kl.19:50

Dere fokuserer på jobbskapning noe som er helt feil og utdatert. Roboter er framtiden.

https://www.youtube.com/watch?v=M8r0gmQXm1Y

Per

01.04.2017 kl.08:25

Dette henger jo ikke på greip. Større forvaltning, kartlegging, berg/gruvedrift? Hadde jeg ikke visst bedre så kunne man kanskje tro at dette ble skrevet mens man satt der i rødvins-tåka. En blir skremt når en leder fra landets største parti klarer å komme med dette. Dette blogg-innlegget må spres MYE før valget slik at folket får øynene opp.

Nordmann

01.04.2017 kl.20:40

Ikke ofte jeg er enig med Helga Pedersen og Arbeiderpartiet, men mineralnæringen er absolutt noe Norge bør satse på.

Skriv en ny kommentar

hits