Ja til frivillighet, nei til tvang

I dag har Stortinget behandlet kommunesammenslåinger og nytt regionkart i Norge. For noen kommuner betyr det spennende og nye muligheter, for andre har dagen betydd at man har fått stortingsvedtak tredd ned over hodet på seg.

Arbeiderpartiet er for endringer i kommunestrukturen, men vi er i mot bruk av tvang. Vi støtter at kommuner slår seg sammen der det gir bedre tjenester til innbyggerne. Derfor har Arbeiderpartiet i dag stemt for de sammenslåingene som har tilslutning lokalt, og der gode lokale prosesser har gjort at nabokommuner har funnet sammen i varige allianser.

Gode lokale prosesser og frivillighet er det klart beste utgangspunktet for å bygge en ny kommune. Bruk av tvang gir et tilsvarende dårlig utgangspunkt.

Derfor støtter ikke Arbeiderpartiet tvangssammenslåinger av kommuner. Det bryter med hele utgangspunktet for kommunereformen, nemlig at den skulle bygge på frivillighet. Vi tror vettet er ganske likt fordelt i dette langstrakte og mangfoldige landet. Vi må lytte til folk og de som faktisk bor i kommunene. Vi skal vokte oss for å sitte på et bakrom i Oslo og tegne kart og tro at vi vet best. Derfor stemte Arbeiderpartiet i kveld mot alle tvangssammenslåinger som regjeringspartiene og Venstre har lagt opp til

Arbeiderpartiet har støttet deler av innholdet og virkemidlene i kommunereformen, men har samtidig pekt hva vi ville gjort annerledes:

  • Romsligere tidsfrister og økonomiske gulrøtter uten holdbarhetsdato
  • Ikke endret spillerreglene underveis med endringer i inntektssystemet
  • Sørget for romsligere kommuneøkonomi
  • Vist kommunene mer tillit

Står vi alene om å mene at regjeringen kunne ha gjennomført prosessen på en bedre måte? Helt åpenbart ikke! I en undersøkelse gjennomført av Kommunal Rapport svarer 76 pst. av lokalpolitikerne at de er misfornøyde med regjeringens gjennomføring av reformen.

Blant annet har fylkesmennenes rolle i prosessen vært svært omdiskutert.

Fra å mene at fylkesmennene burde avskaffes, har Frp nå brukt fylkesmennene flittig i arbeidet med kommunereform. Vi har hele veien støttet at fylkesmennene skulle bistå kommunene i prosessen og oppsummere vedtakene i kommunene. Men vi har også ment at fylkesmennene burde legge avgjørende vekt på kommunenes egne anbefalinger. Her har fylkesmennene tolket oppdraget fra regjeringen svært ulikt fra fylke til fylke.

Så kan man spørre seg om hvorfor regjeringen ikke har lyttet til innspill og innvendinger underveis i prosessen? Det er ikke jeg den rette til å svare på, men resultatet er iallfall at det helt til det siste var spenning knyttet til avstemmingen, og hvorvidt regjeringen og Venstre hadde flertall i stortingssalen for sine tvangssammenslåinger.

Når det i det hele tatt kan spekuleres i at to utbrytere fra regjeringspartiene kan stoppe flere av regjeringspartienes forslag, så sier det noe om hvor syltynn forankring regjeringen og Venstre har her for å overkjøre lokaldemokratiet.

Regjeringen har ikke på noe tidspunkt greid å redegjøre for hvilke kriterier de har lagt til grunn for at noen kommuner blir tvangssammenslått, mens andre fortsetter som egne kommuner. Noen steder støtter regjeringen seg på fylkesmennenes anbefaling, andre steder ser de helt bort fra det. Det eneste man kan finne igjen, er at regjeringspartiene holder sine egne kommuner unna tvangssammenslåing, slik Aftenposten viste i en gjennomgang i februar.

Så har Arbeiderpartiet ved ulike anledninger blitt beskyldt for å ville reversere kommunereformen. Det stemmer selvsagt ikke. Vi vil selvfølgelig gjennomføre de frivillige kommunesammenslåingene som Stortinget har vedtatt i dag.

Dagens regjering kan imidlertid ikke forvente at når de har brukt den siste natten før stortingsbehandlingen på å piske sine egne på plass, så skal AP gjennomføre tvangen om vi kommer i regjering. Derfor skal tvangssammenslåtte kommuner og fylker kunne be om få omgjort vedtakene etter et regjeringsskifte. Om de benytter seg av muligheten må bli opp til dem.

Samtidig vil jeg understreke at det ikke er slutt på sammenslåinger av kommuner nå. Kommunestrukturen må være dynamisk.

Arbeiderpartiet vil legge til rette for frivillige kommunesammenslåinger også i neste stortingsperiode. Juni 2017 skal ikke være et nå eller aldri for kommuner som mener endringer i strukturen er en god ide. Vi vil videreføre og om nødvendig forsterke økonomiske insentiver for å stimulere til flere kommunesammenslåinger. Men den største oppmerksomheten må nå kommunene ha på å bygge videre ut tjenestetilbudet sitt på viktige områder som barnehage, skole, omsorg og helsetjenester. Arbeiderpartiet skal stille opp for kommunene med økonomiske opplegg som gjør det mulig.

Stortinget har i dag også behandlet den såkalte regionreformen. Dagens behandling viser at flertallet kun er opptatt av struktur, og ikke innholdet i reformen. Stortingsflertallet slår nå sammen flere fylker der det ikke er lokal tilslutning.

En undersøkelse gjengitt i flere medier i går, viser at sammenslåingene som vedtas i dag, ikke har oppslutning i befolkningen. Hele 61 pst. mener avstandene blir for store i en region bestående av Troms og Finnmark. 51 pst. er mot en tvangssammenslåing av fylkene Østfold, Akershus og Buskerud. Kun hver fjerde velger støtter sammenslåingen. Stortingsflertallet er med andre ord i utakt med befolkningen.

Forslaget til regionkart er preget av vilkårlighet, uansvarlighet og umodenhet. Det er ikke lett å få øye på hvordan dette skal gi bedre tjenester til innbyggerne. Det er vanskelig å forstå logikken bak at noen fylker er valgt ut og blir tvunget sammen mot sin vilje, mens andre får fortsette i dag.

Forslaget bærer preg av å være fremmet av to partier ? Høyre og FrP ? som egentlig har som mål å legge ned det regionale folkevalgte nivået. Det er rart at Venstre og Krf går med på det.

Arbeiderpartiet har i dag stemt for den frivillige sammenslåingen av Agderfylkene, men har stemt i mot alle tvangssammenslåinger (som i alt omfattet 11 fylker).

I neste stortingsperiode ønsker Arbeiderpartiet å styrke det regionale folkevalgte nivå med en nøktern oppgaveføring på områder som næring, kultur og miljø, som det er realistisk å få gjennomført. Vi er positive til å gjøre strukturendringer, men det må da skje i forståelse med de berørte fylkene, og ikke på tvers av deres ønsker eller ved å tenke på tallet 10 eller et annet magisk tall.

Vi trenger ikke en regjering som bare ommøblerer landet, vi trenger en regjering som bygger landet.

Arbeiderpartiets utgangspunkt er at oppgavene fordeles mellom stat, regionalt folkevalgt nivå og kommunene for å sikre best mulig tjenester til befolkningen. Fordelingen skal styrke demokratiet, og bevare prinsippet om at alle kommuner skal ha ansvar for de samme oppgavene. Vi vil samle det vi må, og desentralisere det vi kan. 

18 kommentarer

Tore Skrautvol

08.06.2017 kl.23:48

I følge Klassekampen - 20 august 2013 - som gikk gjennom alle partienes sitt standpunkt "mente AP" da. Hva skjedde fra 2013 til 2017 ?

Se nedenfor - og sjekk Google. Har Klassekampen

http://www.klassekampen.no/61850/article/item/null/dette-mener-partiene

Dette mener partiene:

Dette mener partiene om kommunesammenslåing.

Arbeiderpartiet:

Endringer i kommunestrukturen bør normalt bygge på lokale ønsker, men enkeltkommuner må ikke kunne stanse endringer som er hensiktsmessige ut fra regionale hensyn. Der geografiske og samfunnsmessige hensyn tilsier endring av kommunegrenser eller sammenslåing av kommuner, må staten positivt stimulere til det.

Sajber

09.06.2017 kl.00:28

@Skrautvoll

AP mener selvfølgelig begge deler.

Mulig de må få inn igjen Gro H Brundtland for å forklare hva de egentlig mener når de mener begge deler.

Gros forklaring på Støres vingling var at han egentlig ikke hadde noen mening om det han mente noe om.

....fordi meningene enda ikke va vedtatt.

Men hva skal man tro når de ikke engang kan mene det de har vedtatt å mene??

bygutt

09.06.2017 kl.06:58

Sajber, Du har gode poenger. Men ikke glem at Ap har Hr Støre. Han har perfeksjonert kunsten å mene to ting i samme setning. Ikke glem at han var taleskriver for Gro.

Han har også en stor fordel i dobbeltkomminikasjonved å si noe, og å gjøre noe annet privat. Privat helseordning, bruk av svart arbeidskraft og nulltimerskontrakter i eget selskap er uslåelig Ift forvirring av velgermassene.

Sten E

09.06.2017 kl.07:44

Helga Pedersen forsøker nok en gang å sverte et flertall i Stortinget. Og som Fake Media forsøker hun å bløffe oss med at det var tvang mens sannheten er at kun få ble tvunget sammen og det store store flertallet av kommunene gikk frivillig sammen.

Og hva med alle skandalene i AP som media dysser ned? Støres løsarbeiderkontrakter der han blir søkkrik på fattige arbeidere - og Hadia Tajik som sniker på T-banen og slipper bot?

Fake News fungere bra i Fake Media - som få av oss har noen tillit til.

Robin

09.06.2017 kl.08:03

Tvang må til, Ordførerne er redde for jobbene sine.

Finnmarking

09.06.2017 kl.08:12

Sammenslåingen av Troms og Finnmark betyr rett og slett at alt nord for Troms kommer til å dø ut. Grunnen til dette er at størrelsen til Tromsø by vil gjøre den til "hovedstaden" i fylket og man vil få en konsentrasjon av folk fra "Troms" på fylkes-benken. Hvem i Troms har brydd seg om skole og helse i Finnmark og vica versa. Man vil også se at lokalkompetansen kommer til å være dårlig eller helt fraværende.

Og ærlig talt, hvilke prosjekter som har blitt satt i gang av politikerne har noensinne fungert? Samhandlings-reformen? NAV? Nei, dette blir slik det skjedde i Danmark, mye dyrere og lokaldemokratiet taper på alle punkter.

Stemmer rød-grønt i håp om at de reverserer som Helga er inne på der det ble slått sammen med tvang. De som frivillig ville slå seg sammen har jo fått det som de vil.

Arild

09.06.2017 kl.08:13

Takket være ap lokalt og i nabokommunene MÅ vi ha sammenslåing siden de ikke kan styre penger.

Og jo, dere er for tvang overfor vanlige folk

Kritisk

09.06.2017 kl.08:21

Nå er vel AP kjent for å mene at folk ikke kan tenke selv?

Derfor mener partibroilere i AP (som aldri har hatt en normal jobb) at de må tenke for oss slitne skattebetalere - og forby ditt, datt og hint. Bestemme over hva vi skal tenke, mene og tro.

Forøvrig var det flertall for kommunesammenslåing og "tvang" er fake news (NRK mener det er tvang). De fleste går sammen frivillig og alt annet er løgn og bedrag.

Jan

09.06.2017 kl.09:37

AP fisker etter stemmer og tør ikke å ta det opplagte valget med å tvangssammenslå mikrokommuner. Ved sammenslåinger kan Staten spare store beløp, mens AP satser heller stort på høyere skatt og avgifter til alle for å opprettholde unhensiktsmessige strukturer. Dessuten kommer AP til igjen å rane de kommunene med noenlunde god økonomi og overføre mer penger fra de såkalt rike kommunene til de økonomisk skakkjørte mikrokommunene. Slik ordner AP et samfunn der alle får det like dårlig etterhvert.

Skvatt

09.06.2017 kl.10:33

Jau, berre hugs at friviljugheit berre er viktegt når det gjeld kommunar, fylkjeskommunar og andre administrative einingar styrte or politikararar. Viss det gjeld einskildmenneskje lyt det vêre best med tvang, sann. Her lyt eg berre minna forfattaren sjølve som les um at Arbeiarpartiet hev sine eigne gode røynsler med å syte for tvang for einskildmenneskje i alle samanhangar, og takk Herren for det. Det gjer i kvert fall KrF. Jau!

Ante Valente

09.06.2017 kl.10:52

Æ vil bare nevne for finnmarkingen at neida, det blir ikke noe problem, for vi bare erklærer Finnmark som det selvstendige landet Sapmi. Et helt uavhengig land med eksklusive rettigheta for saman, et Samiid Ædnan, som selv om det er selvstendig fra Norge uten norsk innblanding, likevel skal ha rettigheta til milliardoverføringa fra den norske stat og støtte fra norsk NAV til alle innbyggeran. Slik kan vi holde på den livsstilen som vi allerede har perfeksjonert, helt uten at Troms eller andre søringa skal få påvirke oss i den ene eller den andre retningen.

arne

09.06.2017 kl.11:00

Jeg blir fysisk uvel av Pedersen og AP.den populistiske linjen i AP er skremmende,og viser et parti i forfall.

AP er våre barns verste fiende,og skulle partiet komme til makt,vil Norge bli et svært polarisert samfunn,APs asyllinje vil føre til svært krasse skillelinjer,høyt konfliktnivå mellom etniske nordmenn og muslimer!

AP fremmer rasisme,de stemmer nå ned et forslag om å frata flyktninger særfordeler i trygdeordninger;rasismen er APs verk...

09.06.2017 kl.11:57

Tvang er tydeligvis bare greit når den utøves på enkeltmennesker.

Dette er jo også kjernen av venstresidens ideologi, enkeltmennesker er mindre verdt, og underlagt, staten.

Tenk om AP hadde brydd seg like mye om mennesker som om kommuner, det hadde vært noe.

Lars Meland

09.06.2017 kl.12:35

Det er utrolig at AP/SP mener at staten ikke skal påvirke, eller mene noe om framtidig kommunestruktur, når den samme staten sørger for minst 40 % av kommunens inntekter....Feighet?, ja

Finnmarking

09.06.2017 kl.14:19

@Lars Meland og hvem er det som sørger for at staten får skatteinntekter? Jo det er nettopp de kommunene der ute som hver dag skaper verdier for staten (oss). Dessverre er skattesystemet slik at kommunene får veldig lite igjen i forhold til hvilke verdier de skaper. Hadde skattesystemet vært annerledes er det mye mulig at byer som Oslo ikke hadde fått sponset Opera til 500 000 000 kroner og Holmenkollen til xxx antall kroner.

olav

09.06.2017 kl.14:28

Det som er sikkert, er at Helga Pedersen ikke var av de som var fremst i køen da vettet ble delt ut.

Bjo

11.06.2017 kl.03:38

Tvangen som skjer i min landsdel er faktisk helt ok og svært fornuftig. Men jeg skal ikke uttale meg om tvangen som brukes i andre landsdeler...kjenner ikke områdene.

AP mener kun det som kan gi dem stemmer nå. Alt glemt rundt neste sving.

Stein

11.06.2017 kl.13:04

AP blir småfolk i forhold til FRP's populisme. Så snart de kom i maktposisjon skulle de drastisk redusere et oppblåst byråkrati, senke bensinavgiftene (som var altfor høye), skaffe billige alkoholdrikker fra øverste hylle. sende Krekor på hodet ut av landet, ta bort bomringene, etc, etc. Så stemmer de for poseavgifter, seteavgifter,høyere bensinavgifter, setter opp bompengene, har rekordstor økning av byråkratiet samt setter opp mange andre avgifter. Et ekte avgiftsparti! Og så er de så frekke at de legger all skylden på Venstre for alle upopulære vedtak og tar æren for alle småsaker som er bra! Og Nav'erne synes det er supert med et parti som satser både på de fattige og de superrike. En verre spagat er det vel umulig å gjennomføre.

Skriv en ny kommentar

hits